Sikkerhet


Oppførsel på skytebanen

"På skytebanen er det skytelederen som bestemmer. Han har myndighet og plikt til å vise bort personer som ikke følger hans anvisninger eller vanlige sikkerhetsregler."

Ordensregler

 • Utenom stevner og organisert trening skal banen kun benyttes av medlemmer av klubben.

 • Det er strengt forbudt å skyte med våpen og ammunisjon som banen ikke er godkjent for, eller som kan være farlig for andres eller egen sikkerhet, eller som er egnet til å skade banens innretninger.

 • Skytingen skal foregå i de stillinger og etter de program og regler som gjelder for vedkommende øvelse. Det er forbudt å skyte mot blikkbokser, flasker osv.

 • Det skal herske orden og disiplin på standplass.

 • Alkohol må ikke nytes på skytebanen. Heller ikke må noen møte til skyting under påvirkning av alkohol eller stoffer med lignende virkning.

 • Personer som overtrer overstående ordensregler kan ble vist bort fra banen. I grovere tilfeller vil forholdet bli anmeldt.

Sikkerhetsregler

 • Våpen skal alltid behandles som om de er ladd. Ta aldri i et våpen uten straks å undersøke om det er patron i kammer eller magasin. Rett aldri våpenet mot noen. Hold munningen mot bakken.

 • Utstyrskontrollør, standplassleder eller jurymedlem kan ta i en skytters våpen for å kontrollere det, uten hans samtykke, men skytteren skal være tilstede og vite om det.

 • Sikting og klikking er bare tillatt fra standplassen når ingen personer befinner seg foran skytteren, og skytelederen har gitt tillatelse. Det er forbudt å løsne andre skudd innen baneområdet enn de som hører til ordinær konkurranse eller treningsskyting. Er det nødvendig å prøve om et våpen fungerer tilfredsstillende, må prøven utføres etter utrykkelig tillatelse fra skytelederen.

 • Lading av våpenet må bare skje på standplass etter innsigelse fra skyteleder.

 • Når skyting pågår skal alle holde seg bak standplasslinjen.

 • Skytteren er ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til å kjenne og overholde sikkerhetsreglene.

 • Hørselsvern er påbudt.

 • Banesjef eller skyteleder har myndighet til å vise bort enhver som opptrer i strid med foranstående sikkerhetsregler, eller som på annen måte viser uforsiktighet på banen.

Vær spesielt oppmerksom på følgende regler:

 • Adlyd skyteleders ordre uten diskusjon.

 • Ingen skal gå frem til våpenet før skyteleder har gitt beskjed om ladning (eller annen tillatelse).

 • Alle skyttere trekker seg litt tilbake når de har skutt.

 • Ingen går frem til skivene før skyteleder har kontrollert at alle våpen er tomme og gitt beskjed om anvisning.

 • Ingen skal oppholde seg på standplass med våpen i hånd når det befinner seg personer foran standplass (ved skivene).

 • Lær deg å kjenne våpenet ditt

 • Våpensikringen er ikke en erstatter for sunn fornuft

 • Sjekk bakgrunnen før du skyter

 • Hvis du tviler - spør !

 

Har du kommentarer til siden, send en mail til    

Copyright © 2002 [Modum Pistolklubb]. All rights reserved.
Revised: februar 20, 2003