Lov for Modum Pistolklubb, Stiftet 1972 

Vedtatt den 26 mai 1972, med senere endringer senest av 12 januar 2003. 


§1:

Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idretten pistolskyting i sunne former innenfor det regelverk som gjelder for lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer


§2:
Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Buskerud Idrettskrets og Buskerud Skytterkrets. Laget har sete i Modum kommune og er medlem av Modum Idrettsråd. Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer

§3:
Alle som lover å overholde seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Personer under 12 år kan ikke delta i skarpskyting. Ungdom fra og med 12 år til og med 14 år gis anledning til og delta i skarpskyting i følge med foresatte dersom skyteleder utifra ungdommens trening i klubben finner dette forsvarlig. Ungdom som har fylt 15 år gis anledning til og delta i skarpskyting dersom vergen har samtykket og skyteleder ut fra kjennskap til ungdommens aktivitet i klubben finner dette forsvarlig. Barn som har fylt 10 år kan, dersom de har løst medlemskap i klubben, delta i luftpistoltrening og konkurranser på luftpistol.
Umyndige skal ha samtykke fra verge for og kunne bli medlem.
Ved søknad om medlemskap oppgis alder og bopel og om søkeren har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Opptak av nye medlemmer skal straks føres inn i medlems protokollen. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjoner og medlemmer i NIF er gjort opp.
Medlemskap er først gyldig og reines fra den dag første kontigent er betalt.
Et hvert medlem plikter seg og overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds samt Modum Pistolklubbs lover og bestemmelse
For opptreden i strid med lover og bestemmelser gjelder Norges Idrettsforbunds straffe bestemmelser om foregåelser

§4:
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem har fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontigent.
Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§5:
Kontigenten betales forskuddsvis og fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 17 år betaler lavere kontigent. Kontigenten for medlemmer i luftgruppa fastsettes særskilt.
Medlemmer som skylder kontigent for mere enn et år mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlemmer. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontigent og eventuelle andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til og sette ned eller frafalle kontigent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre gyldige grunner. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt 2 års kontingent , skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side

§6:
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§7:
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF's inhabilitetsregler

§8:
For alle straffesaker gjelder NIF's lov kapittel 11.

§9:
Lagets høyeste myndighet er årsmøte som holdes hvert år i februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøte. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til og være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.
Årsmøte er vedtaksført med antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. De vedtak som fattes må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser 

§10:
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget

§11:
Valgbare er alle stemmeberettige medlemmer. 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for og være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de angitte stemmene.
Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er
blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de angitte stemmer, fortas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de angitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av de angitte stemmene. Det foretas så et bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12:
Årsmøte skal:
1. Behandle lagets årsmelding
2. Behandle lagets regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontigenten
5. Vedta lagets budsjett for kommende år
6. Bestemme lagets organisasjon
7. Velge følgende tillitsmenn:
   a) Et styre bestående av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, utdanningskontakt, ett styremedlem,
       to varamedlemmer samt to materiellforvaltere (banekomité)
   b) Valgkomité
   c) To revisorer
   d) Representanter til ting i de organisasjoner laget er tilsluttet

Ved valgene skal det velges kandidater  fra begge kjønn. Sammensetningen skal væreforholdsmessig iforhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.


§13:
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnede idrettsmyndigheter bestemmer det, eller når en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§14:
Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldene
    instrukser og bestemmelser.
4.Representere laget utad.
5. Etter evne forsøke å løse lagets oppgaver, jfr. §1, ved treningsvirksomhet, stevnearrangement og på annen 
    måte ivareta lagets og medlemmenes interesser.

Styret skal holde møter når leder bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er  vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de angitte stemmene. Ved stemme likhet teller møteleders stemme dobbelt.
Lederen har den daglige ledelsen av laget. Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og lagets møter dersom ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg, adresse endringer o.l. i nødvendig utstrekning blir meldt til krets og forbund. Lederen må sammen med kasserer og revisorene sende inn oppgave over lagets medlemmer pr 1. januar til overordnede instanser.
Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.
Sekretær skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med lederen føre lagets korrespondanse. Han skal være lagts arkivar.
Kassereren fører lagets regnskap og medlemsfortegnelse. Lagets midler settes i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende leders og kasseres underskrift. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til en hver tid kan ha i kassen. Underkasserere kan velges hvis det er behov for det.


§15:
Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse

§16:
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de angitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
§17 kan ikke endres

§17:
Oppløsningen av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutningen med andre lag anses ikke som oppløsning av laget, Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. §16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen

 

Har du kommentarer til siden, send en mail til    

Copyright © 2002 [Modum Pistolklubb]. All rights reserved.
Revised: februar 20, 2003